Informace k otevření mateřských škol od 12.4.2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňující osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách:

 • dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí
 • dětí rodičů vybraných profesí:

 

§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
– pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
– pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– příslušníci ozbrojených sil,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání. Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

 

VSTUP DO MŠ:
Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

 

Pokud budou tyto příznaky projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, bude nutno doložit výše uvedené aktuálním lékařským potvrzením.

Každá osoba je povinna při vstupu do budovy školy použít respirátor.

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

 

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

 • Dítě nemá příznaky onemocnění COVID -19
 • dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedlo samo nebo které mu bylo provedeno jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

 • MŠ má k dispozici antigenní testy se stěrem z přední části nosu
 • je však možné, aby si rodiče přinesli do MŠ vlastní test plivací
 • bude probíhat dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek)
 • v případě nepřítomnosti dítěte v tento den, se provede test v den přítomnosti dítěte
 • testovat se nemusí dítě, které:
  • doloží, že prodělalo COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní
  • doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu ze zdravotnického zařízení, který není starší než 48 hodin
 • s postupem testování bude dítě i jeho zákonný zástupce seznámen zaměstnancem školy, který bude na průběh testování dohlížet, samotné testování provádí rodič
 • dítě i jeho zákonný zástupce musí čekat na výsledek testu 15 minut prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout
 • do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m
 • dítě bude do třídy mateřské školy přijato pouze s negativním výsledkem testu
 • test musí být poskytnut školou a není tak možné využívat jiných testů
 • test musí být proveden v prostorách školy a není tak možné provádět testování doma a následně jej prokazovat čestným prohlášením či jinak

 

Přehled postupu při testování:
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

 

https://f28b8cf6-1804-436d-9417-53a19028c16a.filesusr.com/ugd/7aab89_100a4fcd1147468d824b6b81a2de9d7b.pdf
Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních: https://testovani.edu.cz/