Nejčastější dotazy k zápisu do mateřské školy

Kdy proběhne zápis?

Zápis do našich mateřských škol – MŠ Předmostí, MŠ Čekyně, MŠ Vinary na školní rok 2021/2022 proběhne v období od 2. května 2021 do 16. května 2021 v distanční podobě, tedy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

 

Co bude třeba doložit u zápisu?

1. vyplněnou Žádost o přijetí, potvrzenou lékařem (Formulář – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ bude k dispozici ke stažení na webových stránkách www.zsjakprerov.cz během měsíce dubna),

2. kopii rodného listu dítěte,

3. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školskéhozařízení, kde bylo dítě vyšetřeno.

 

Jak mám získat potvrzení dětské lékařky?
Domluvte se telefonicky s Vaší dětskou lékařkou na způsobu předání potvrzení o očkování.

 

Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování?
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou

kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31.8.2021 dosáhne pěti let).

 

Jakým způsobem mám žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – tedy nelze jen poslat prostý email
  • poštou na adresu MŠ
  • osobním předáním do mateřské školy ve smluvený datum a čas, který bude oznámen během dubna

 

Pokud podám Žádost o přijetí mezi prvními, je moje šance na přijetí vyšší?

Ne. Žádost o přijetí do mateřské školy se přijímá během stanoveného termínu a je zcela nesměrodatné, jestli bude do MŠ doručena jako první nebo jako poslední. Důležité je řádné a čitelné vyplnění a doložení všech potřebných dokumentů.

 

Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout?
Ředitelka bude postupovat podle “Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021/2022 ” která předem zveřejní. Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Přerově.

 

Přijímáte i děti dvouleté?

Děti mladší 3 let nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok. Děti, které k 31.8.2021 nedosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových i nespádových).

 

Mohu si podat přihlášku i do více mateřských škol současně?

Ano, lze podat přihlášku i do více škol. V případě přijetí do více škol rodič dítěte neprodleně kontaktuje vedoucí učitelku, kterou si vybere, a potvrdí jí závazně svoje rozhodnutí.

 

Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato do mateřské školy?

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy vydávají mateřské školy po ukončení zápisu, tedy po 16. 5. 2021, nejpozději však do 30-ti dní po jeho ukončení.

 

Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost?

V současné situaci to není možné.

Připravujeme na náš web video, ve kterém Vám naši školu představíme. Podívejte se do fotogalerie, kde zveřejňujeme fotky z akcí školy a nejlépe – zeptejte se těch, kdo už k nám
chodí, ať víte, do čeho jdete.

 

Vedoucí učitelky Vám rády odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.:

MŠ Předmostí 724 211 277
MŠ Čekyně 739 328 069
MŠ Vinary 724 103 421