Provoz Mateřské školy Pod Skalkou 13, Přerov – Předmostí, Čekyně a Vinary do konce školního roku 2019/2020

Mateřská škola bude znovu otevřena 18. 5. 2020.

 

 

Souhlas s podmínkami MŠ si můžete stáhnout ZDE, Podmínky viz. níže

Čestné prohlášení s můžete stáhnout ZDE

 

 

Upozornění


Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

 

Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvemš kolství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Při vstupu do mateřské školy v tzv. ranním filtru a v průběhu dne bude dítěti prováděno měření tělesné teploty.

Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze

4. Porucha imunitního systému, např.

a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b. při protinádorové léčbě,
c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza)

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů a Souhlas s podmínkami MŠ, bez tohoto prohlášení (samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

 

 

Přichod do školy


 

Dítě je přiváděno pouze 1 dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod). Doprovod i dítě je na cestě do školky povinno mít roušku/ústenku, přičemž doprovod je povinen mít roušku po celou dobu pobytu v MŠ. Děti v prostorách MŠ mít roušku nemusí.

 

Při vstupu do objektu použijí dezinfekci rukou + očistí si boty na stanoveném dezinfekčním místě.

 

Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou a rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují požadavky zaměstnanců mateřské školy. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). V prostoru šaten je omezen na co možno nejkratší dobu a může být řízeno tak, aby se v šatně vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem.

 

 

V prostorách MŠ


 

Ze strany vedení Mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné, stráví děti větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

 

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 

Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen prostor pro jednotlivé skupiny. Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, ale v případě dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců používány.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.

 

Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít.

Dítě si nesmí přinášet jakékoli „plyšáky, měkké hračky“ apod.

Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.).

Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.

Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka. V každé třídě bude minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut prováděno větrání.

 

Hygienická specifika


 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude učitelka ihned kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje Krajská hygienická stanice, která stanoví další postup. Pokud dítě trpí alergií, která je doprovázena příznaky jako rýma, kýchání, kašel apod., je učitelka oprávněna požadovat potvrzení od lékaře, že se jedná o alergii.

 

 

Provozní informace


 

Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik).

 

Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.)

 

Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem jsou otřeny hračky a předměty sloužící dětem, při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi, současně pedagogický zaměstnanec při manipulaci s rouškou nebo jiné dopomoci dítěti je možno předpokládat použití jednorázových rukavic a zákonný zástupce souhlasí s tím, že pečující osoby budou mít tyto ochranné prostředky při převzetí dětí, výdeji stravy a při pobytu venku.

 

Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu.

Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní a žehlení ložního prádla. Ložní prádlo bude skladováno v igelitovém pytli a manipulace bude probíhat pouze v roušce a rukavicích.

Dodávka stravy je zajištěna ze Školní jídelny, Hranická 14 osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky (rouška, ochranné rukavice). V případě, že dítě bude nemocné, rodič nesmí použít své jídlonosiče. Je povinen nahlásit nepřítomnost dítěte do 8,00h a bude mu strava vydána v menuboxu provozním pracovníkem.